Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti BLANÁŘ NÁBYTOK, a.s., IČO: 262 59 842, so sídlom č.p. 410, 691 11 Brumovice, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel B, vložka 3642 (ďalej len "Predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim na jednej strane a fyzickými osobami alebo právnickými osobami na strane druhej (ďalej ako "Kupujúci"), (Predávajúci a Kupujúci spoločne aj ako "Zmluvné strany").

1.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami (ďalej len "Zmluva")

1.3 Tieto VOP sa použijú na všetky záväzkové vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, najmä pre kúpu tovaru na internetovom obchode prevádzkovanom na webovom rozhraní bedisimo.sk(ďalej len "E-shop") a ďalej na služby poskytované Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s ponukou a predajom tovaru. Tieto VOP sa ďalej primerane použijú aj na uzatváranie akýchkoľvek kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (t.j. telefonicky, e-mailom, faxom a pod.).

1.4 Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné:

BLANÁŘ NÁBYTOK, a.s.

IČO: 262 59 842

so sídlom č.p. 410, 691 11 Brumovice,

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel B, vložka 3642

e-mail: info@bedisimo.sk

tel.: +421 948 033 033, prevádzková doba v pracovné dni 09:00 - 17:00

1.5 Ak nie je v týchto VOP alebo medzi Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúcej sa nákupu tovaru sa použijúprimerane tiež na poskytovanie služieb Predávajúcim.

1.6 Všetky zmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.7 V Zmluve možno dohodnúť odlišné ustanovenia od VOP. Tieto odlišné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred znením VOP.

1.8 Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť či dopĺňať znenie týchto VOP.

2. UZAVRETIE ZMLUVY

2.1 E-shop prevádzkovaný Predávajúcim obsahuje ponuku tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj. Vyobrazené doplnky, príslušenstvo a dekoratívne predmety nie sú súčasťou zakúpeného tovaru, pokiaľ nie je výslovne v popise tovaru uvedené inak. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je tiež označenie tovaru a opis jeho vlastností, údaj o konečnej cene v mene euro vrátane všetkých daní a poplatkov, skladovej dostupnosti, nákladoch na dodanie tovaru a informácie o spôsobe použitia, ak je to s ohľadom na charakter tovaru potrebné.Týmto nie je dotknutá možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2 Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na E-shope sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.3 Údaje Predávajúceho z brožúr, katalógov, reklamy a inzerátov nie sú návrhom na uzavretie Zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ").

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že odtieň farebného prevedenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od nastavenia zobrazovacieho zariadenia (monitor, display mobilného zariadenia, projektor a pod.). Tolerancia rozmerov u čalúneného nábytku je ± 5 cm.

2.5 Predávajúci na E-shope zverejňuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj, a to vrátane uvedenia cien. V prípade tovaru na mieru alebo upravovaného tovaru Predávajúcim sú ceny tohto tovaru zostavené Kupujúcemu individuálne. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v E-shope.

2.6 Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky E-shopu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov, zvolenie spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru (ďalej len "Objednávka"). Objednávka sa potvrdzuje tlačidlom "Odoslať objednávku" s povinnosťou platby.

2.7 Kupujúcemu je pred odoslaním (potvrdením) Objednávky kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do Objednávky vložil. Odoslaním Objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovary a služby vložené do košíka E-shopu, vyjadruje súhlas s týmito VOP a realizuje voči Predávajúcemu neodvolateľný(záväzný) návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy;Kupujúci zároveň potvrdzuje oboznámenie s pravidlami ochrany osobných údajov.

2.8 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobená v súlade s týmito VOP, je Predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju Kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa Objednávka Kupujúceho považuje za Objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.9 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo tovaru, výška ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

2.10 Predávajúci bezodkladne po prijatí Objednávky Kupujúceho Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto Objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu alebo v Objednávke.

2.11 Pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluva nie je uzavretá, pokiaľ Objednávka Kupujúceho nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila zmluvu uzatvorenú s Predávajúcim či tieto VOP alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Predávajúcemu. Kupujúci berie ďalej na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, keď z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti objednaného tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar Kupujúcemu dodať. O neprijatí Objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

2.12 Kupujúci je povinný prekontrolovať správnosť potvrdenia Objednávky ihneď po jej obdržaní. Ak zistí rozpor medzi svojou Objednávkou a potvrdením Objednávky alebo neakceptuje ak Predávajúci akékoľvek podmienky uvedené v potvrdení Objednávky, má Kupujúci právo bezprostredne potvrdenia Objednávky odmietnuť.

2.13 Kúpna zmluva je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia prijatia (akceptácie) Objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a prípadné služby v súlade so Zmluvou a týmito VOP a Kupujúcemu vznikne povinnosť tento tovar a súvisiace služby prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.14 Predmetom Zmluvy ani súčasťou ceny nie je montáž tovaru.

2.15 Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zálohu na cenu tovaru vo výške 100% z ceny atypické Objednávky.

2.16 Uzavretú Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim, a to vždy písomne. Telefonické dojednania a dohody sú pre Predávajúceho a Kupujúceho záväzné až po ich následnom písomnom potvrdení medzi Zmluvnými stranami.

2.17 Predávajúci má právo vo výnimočných prípadoch vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že E-shop uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termínu dodania, popr. ak je tovar vypredaný a u dodávateľa je trvalo nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe Zmluvy.

2.18 Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním a plnením zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sú hradené v celom rozsahu výlučne Kupujúcim.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar cenu stanovenú v uzavretej Zmluve.

3.2 Predávajúci je platcom DPH. Kupujúci sa zaväzuje, že poskytne pravdivý údaj Predávajúcemu o tom, či je alebo nie je platcom DPH, prípadne či je osobou registrovanou k DPH v inom štáte EÚ, prípadne či je zahraničnou právnickou osobou s registráciou v tretej krajine. V prípade oslobodenia od dane musí byť potvrdenie o oslobodení od dane pripojené k Zmluve a / alebo Objednávke.

3.3 Spoločne s cenou za tovar je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. O výške ďalších nákladov nad rámec ceny tovarov, ktoré bude Kupujúci povinný uhradiť, je Kupujúci informovaný pred odoslania (potvrdením) Objednávky.

3.4 Cenu tovaru uhradí Kupujúci jedným z nasledujúcich spôsobov, ktoré si zvolí v Objednávke:

  1. bezhotovostne prevodom na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľne, a.s., IBAN: SK17 0900 0000 0002 5323 9343;
  2. bezhotovostne platobnou kartou;

iii. bezhotovostne platbou prostredníctvom platobnej brány;

  1. dobierkou v hotovosti či platobnou kartou;
  2. v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke Predávajúceho.

3.5 Všetky poplatky a náklady spojené s prevodom finančných prostriedkov hradí Kupujúci. To neplatí v prípadoch, keď k zrušeniu zmluvy došlo kvôli okolnostiam na strane Predávajúceho. V prípade zrušenia Objednávky zo strany Kupujúceho, kedy Kupujúci kúpnu cenu uhradil platobnou kartou, a vznikne mu nárok na vrátenie peňazí, má Predávajúci právo znížiť vrátenú sumu o poplatky, ktoré boli Predávajúcemu účtované zo strany prevádzkovateľa kartového systému.

3.6 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je cena za tovar splatná pri prevzatí tovaru. U atypických objednávok je 100% celkovej sumy splatné vopred.

3.7. V prípade platby na dobierku platobnou kartou Predávajúci týmto Kupujúceho upovedomuje, aby mal príslušnú sumu pripravenú aj v hotovosti pre prípad technických problémov s platobným terminálom.

3.8 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť cenu za tovar splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

3.9 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný pri uhradení ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim; variabilným symbolom bude číslo Objednávky.

3.10 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

3.11 Prípadné (viaceré) zľavy z ceny tovaru poskytované Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.12 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.9), požadovať uhradenie celej ceny tovaru alebo jej časti ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

3.13 Predávajúci má právo na opravu cien tovarov pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí predávajúci Kupujúceho o správnej cene tovaru informovať a ten musí s opravenou cenou súhlasiť. V prípade nesúhlasu Kupujúceho s takto opravenou cenou nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy a Objednávka bude Predávajúcim stornovaná.

3.14 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru špecifikovanému v Zmluve zaplatením celej ceny tovaru Predávajúcemu; to neplatí pre prípady uvedené v bode 2.17 VOP.

4. DODANIE TOVARU

4.1 Voľbu spôsobu dodania tovaru zvolí Kupujúci počas vytvorenia Objednávky tovaru.

4.2 Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v Objednávke a v potvrdení Objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko zvoleného spôsobu dopravy a aj prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.3 Vyzdvihnutie na adrese prevádzky Predávajúceho: Kupujúci má možnosť si osobne tovar prevziať na adrese spol. BLANÁŘ NÁBYTOK, a.s., 691 11 Brumovice 410.

4.4 Dodanie do miesta určeného Kupujúcim: O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim (ďalej len "dodacia adresa") bude Predávajúci, resp. jeho prepravca, e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravcu Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v E-shope pri vyhotovení Objednávky a v termíne uvedenom v e-maile Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ho z dôvodu na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu. Do 14 dní po vrátení tovaru Predávajúcemu je Objednávka stornovaná a Kupujúcemu sú vrátené peniaze za tovar ponížene o náklady na dopravu za opakované doručenie. V prípade, že zákazník ani po druhom pokuse o doručenie nechce objednávku stornovať a má záujem o ďalší pokus o doručenie, je každý takýto pokus spoplatnený podľa platného cenníka uvedeného tu.

4.5 Pre doručovanie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo stany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak.

4.6. V prípade, že si Kupujúci objedná tovar bez doplnkových služieb, akými sa rozumie vynesenie tovaru, vynesenie tovaru spojené s montážou tovaru, či likvidácia starej postele, zloží Predávajúci Kupujúcemu tovar za prvé uzamykateľné dvere na doručovacej adrese. V prípade objednania doplnkových služieb, akými sa rozumie vynesenie tovaru, vynesenie tovaru spojená s montážou nábytku či likvidácia starej postele, musí Kupujúci zaistiť dostatočný priestor pre manipuláciu s tovarom. V prípade, že Predávajúci na mieste zistí, že na manipuláciu s tovarom nie je na doručovacej adrese Kupujúceho dostatočný priestor, má Predávajúci právo na odmietnutie vykonania objednanej služby, a to z dôvodu faktickej nemožnosti plnenia.

4.7 Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.8 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek vád tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci písomne ​​na dodacom doklade, čím potvrdí najmä zhodu množstva a druhu prevzatého tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný dodávaný tovar od dopravcu prevziať.

4.9 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto dopravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru. Ak je poškodenie spôsobené prepravou zistené Kupujúcim až po prevzatí tovaru, musí Kupujúci ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho e-mailom na adrese info@bedisimo.sk

4.10 Podpísaním dokladu o prevzatí tovaru Kupujúci potvrdzuje, že zásielku dostal s mechanicky nepoškodeným obalom. Ak pri následnom otvorení obalu Kupujúci zistí poškodenie tovaru, je vhodné o tom bezodkladne informovať Predávajúceho alebo dopravcu. Za bezodkladné sa považuje informovanie do 1 pracovného dňa pri zjavných vadách a do 2 pracovných dní v prípade iných, než zjavných vadách, ako aj pri skrytých vadách spôsobených prepravou. Nedodržanie tohto postupu sa nijako nedotýka práva Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, uplatniť u Predávajúceho zodpovednosť za vady, avšak Predávajúci môže následne požadovať od Kupujúceho náhradu škody spôsobenú neoznámením vady včas a tým neumožniť uplatniť reklamáciu vady u prepravcu.

4.11 Akonáhle sa poškodenie tovaru javí spôsobené dopravou a Kupujúci to zistí až pri rozbalení z obalu, v ktorom je tovar zabalený, je potrebné vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia tak, ako je tovar umiestnený v obale. Je vhodné zaslať aj fotografie obalu, výstelky a rozloženie častí tovaru v obale. Pokiaľ je tovar vyňatý z obalu a ak sa predloží fotodokumentácia len poškodeného tovaru, reklamácia nemusí byť Predávajúcim uznaná z dôvodu nepreukázania poškodenia tovaru už v čase jeho dodania dopravcom.

4.12 Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad (faktúru). Daňový doklad odovzdá Predávajúci Kupujúcemu osobne alebo ho pošle na emailovú adresu Kupujúceho.

4.13 Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so Zmluvou tak neurobil.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa") má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy stačí odoslať v 14. deň lehoty, pričom lehota na odstúpenie tým zostane zachovaná.

5.2 Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť predovšetkým od Zmluvy na tovar, ktorý Predávajúci prispôsobil individuálnej potrebe Kupujúceho (takýto tovar sa považuje za tovar na mieru pre Kupujúceho).

5.3 V prípade, že má Kupujúci záujem odstúpiť od Zmluvy, informuje o tejto skutočnosti písomne ​​Predávajúceho, pričom za písomnú formu sa považuje tiež zaslanie odstúpenia prostredníctvom e-mailovej korešpondencie. Kupujúci uvedie v odstúpení od Zmluvy číslo zmluvy, od ktorej chce odstúpiť, a číslo bankového účtu, na ktorý má byť prevedená Predávajúcim vopred uhradená cena.

5.4 Pre odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy poskytnutý Predávajúcim, ktorý je prílohou týchto VOP. Odstúpenie od zmluvy zašle Kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto VOP. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu bezodkladne prijatie tohto formulára.

5.5 Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný Predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar.

5.6 Kupujúci nesie pri odstúpení od Zmluvy priame náklady spojené s vrátením tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Tovar je povinný Kupujúci vrátiť v pôvodnom obale, ak to nie je možné, potom čistý a bez opotrebenia alebo poškodenia Predávajúcemu, a to so všetkými súčasťami a príslušenstvom. V prípade, že je tovarom matrac, potom je Kupujúci povinný vrátiť tovar v pôvodnom, neporušenom obale. Výmena použitých matracov nie je možná. Kupujúci vráti tovar na adresu: BLANÁŘ NÁBYTOK, a.s. , 691 11 Brumovice 410.

5.7 Ak tovar vrátený Kupujúcim nie je kompletný alebo nesie známky opotrebenia či poškodenia, je Predávajúci oprávnený vrátiť Kupujúcemu sumu zníženú o sumu nutnú pre uvedenie tovaru späť do pôvodného stavu spôsobilého na ďalší predaj.

5.8 Nárok na úhradu škody vzniknutej na vrátenom tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

5.9 V prípade, keď bolo súčasťou Zmluvy tiež poskytnutie služieb, ktorých plnenie už začalo, potom bude Kupujúcemu vrátená pomerná časť uhradenej ceny.

5.10 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru uzavretá medzi Zmluvnými stranami s rozväzovacej podmienkou, v zmysle ktorej pre prípad odstúpenia od Zmluvy zo strany Kupujúceho zaniká aj darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru, a preto Kupujúcemu vzniká povinnosť vrátiť Predávajúcemu spolu s tovarom aj poskytnutý dar.

5.11 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že si Kupujúci objednaný tovar neprevezme.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

6.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadne zodpovednosti Predávajúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 499 a nasl. OZ, 596 a nasl. OZ a 619 a nasl. OZ.

6.2 Predávajúci OZ zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec (tovar) je v zhode so Zmluvou a že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď tovar prevzal, mal tento vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, resp. také vlastnosti, ktoré Predávajúci vo svojej ponuke popísal.

6.3 Zhodou so zmluvou sa rozumie, že predávaná vec (tovar) má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Zmluvou, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

6.4 Ak neexistuje iná dohoda medzi Zmluvnými stranami, rozmery a tolerancie tovaru sa riadia normami a / alebo špecifikáciou výrobkov príslušného odvetvia. Tovar musí spĺňať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a technické normy platné v čase, keď bola zmluva a / alebo Objednávka vyhotovená. Predávajúci neručí za tovar, ak ho Kupujúci použije v iných krajinách, než v Českej alebo Slovenskej republike, kde právne predpisy a technické normy cudzieho štátu nemusia byť Predávajúcemu známe, a preto nemôžu byť pri realizácii dodávky zohľadnené, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. V takom prípade Predávajúci neručí za tovar, čo však neznamená vadu tovaru. Pre tieto prípady je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu všetky konkrétne inštrukcie, ktoré má Predávajúci dodržať pri realizácii dodávky pre daný cudzí štát.

6.5 Všetky technické dokumenty, ako sú výkresy, špecifikácie, ilustrácie, vrátane všetkých informácií, pokiaľ ide o rozmery, vlastnosti alebo hmotnosti, pokiaľ nie sú súčasťou záväznej ponuky, resp. Objednávky slúžia len na informačné účely a neobsahujú žiadne záruky. To isté platí pre špecifikácie a zobrazenie v ponukách, brožúrach, inzerátoch, katalógoch, navyše k ďalším verejným vyhlásením, propagáciu alebo reklame Predávajúceho. Záruky a uistenia Predávajúceho musia byť potvrdené výlučne v písomnej forme a ako také označené. Podklady patriace k ponuke (kópia, nákresy, popis a pod.) zostávajú výhradným vlastníctvom Predávajúceho a sú chránené autorským právom, ak na nich táto ochrana dopadá. Ich prenechanie tretím osobám - aj formou výpisu - je prípustné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Predávajúceho.

6.6 Článok 7.2. týchto VOP sa neuplatňuje pri tovare predávanom za nižšiu cenu práve pre existenciu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pri opotrebení tovaru spôsobenom jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

6.7 Nároky z vadného plnenia Kupujúcemu nepatria, ak ide o vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru vykonávanou Kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanou Kupujúcim. Nároky z vadného plnenia sa ďalej nevzťahujú na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným používaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo vady, na ktoré bol Kupujúci upozornený písomne ​​v Zmluve.

6.8 Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel pri prírodných materiáloch, textilných a umelých materiálov (napr. ak sú pri nábytkových látok drobné odchýlky vo vzore látky alebo farebnom tóne), lakovaných alebo kachľových plôch, a to najmä pri dodatočne Objednanom tovare rovnakého alebo obdobného vyhotovenia. Vady tovaru nie sú rozmery pri čalúnenom nábytku v rámci tolerancie. Farba / dekor použitého materiálu vo vnútorných plôch výrobku sa môže líšiť od farby / dekoru vonkajšej plochy výrobku.

6.9 Predávajúci má právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

6.10 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, záruku za akosť v dĺžke trvania 24 mesiacov od prevzatia tovaru, po ktorú dobu Kupujúcemu garantuje, že zakúpený tovar bude spôsobilý na obvyklé použitie alebo na dohodnutý účel alebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tie isté účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Ak  Zmluva a vyhlásenie o záruke určujú rôzne záručné doby, platí najdlhšia uvedená doba. Ak si však Zmluvné strany dohodnú inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale, má prednosť takto dohodnutá záručná doba.

7. REKLAMÁCIE

7.1 Kupujúci oznámi vadu Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosť zistiť. Kupujúci je povinný reklamovanú vady tovaru podrobne popísať.

7.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu poštou alebo e-mailom, a to zaslaním na kontaktné adresy uvedené v bode 1.4  týchto VOP. Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť reklamovaný tovar. Pri reklamácii tovaru Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry, Zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) Objednávky, príp. záručným listom, pokiaľ bol k tovaru Predávajúcim vystavený. Ak nie je Kupujúci  schopný uvedené doklady predložiť, je povinný uzavretie Zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.

7.3 Reklamovaný tovar nemožno Predávajúcemu zaslať na dobierku - k takej reklamácii nie je Predávajúci povinný prihliadať.

7.4 Kupujúci by mal zakúpený tovar reklamovať v nezmontovanom stave.

7.5 Nábytok ponúkaný Predajcom na E-shope je určený iba pre domáce využitie. Tovar je možné využiť do komerčných priestorov, prípadne do záťažových priestor, ale Kupujúci v takomto prípade berie na vedomie, že prípadné reklamácie nemusí byť uznaná z dôvodu, že tovar bolo využívaný v komerčných alebo záťažových priestoroch.

7.6 Ak nemá tovar dohodnutej či obvyklé vlastnosti podľa bodu 6.2 týchto VOP, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu takto vadnej súčasti tovaru; Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Kupujúci aj v prípade odstrániteľných vád, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vád po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Kupujúci od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo ak by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.7 Pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa v prípade vadného plnenia sa považujú za osobitne dojednané nasledovné podmienky:

  • výskyt opraviteľnnej vady či opraviteľných vád sa považuje vždy za nepodstatné porušenie Zmluvy nie za porušenie podstatné,
  • pri nepodstatnom porušení Zmluvy má Kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby Predávajúceho, a
  • pri podstatnom porušení zmluvy má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.

7.8 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.9 Predávajúci rozhodne o reklamácii do 3 pracovných dní a v zložitejších prípadoch nevyhnutnej, primeranej dobe na posúdenie reklamácie počítanej od odovzdania tovaru Kupujúcim, prípadne od poskytnutia súčinnosti pri kontrole tovaru, ak tovar zostáva u Kupujúceho a nie je odovzdávaný Predávajúcemu. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že Kupujúcim nie je spotrebiteľ, reklamačná doba je 60 dní od odovzdania tovaru; ostatné ustanovenia platia primerane.

7.10 Predávajúci upovedomí o výsledku reklamácie Kupujúceho písomne, elektronickou komunikáciou alebo telefonicky, podľa dohody s Kupujúcim. Spoločne s upovedomením o výsledku reklamácie Predávajúci vyzve Kupujúceho k vyzdvihnutia tovaru v určenej lehote. Pokiaľ si Kupujúci po márnom uplynutí lehoty nevyzdvihne tovar u Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru.

7.11 Do celkovej doby zákonnej zodpovednosti Predávajúceho za vady alebo záručnej doby sa nezapočítava časový úsek od uplatnenia reklamácie až do okamihu upovedomenia o jej vybavení. Reklamačná lehota začína plynúť nasledujúci kalendárny deň od prijatia všetkých podkladov od Kupujúceho potrebných pre vybavenie reklamácie; ak potrebné podklady nebudú predložené, lehota na vybavenie reklamácie neplynie.

8. KUPUJÚCI, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM

8.1 V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 OZ, neuplatnia sa body 7.2, 7.6, článok 6 a článok 8 týchto VOP.

8.2 Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 OZ, je odchylne od bodu 7.12 poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke 12 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.3 Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov.

9. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU

9.1 V prípade, že medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde ku vzniku spotrebiteľského sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je napr.:

Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27

Email: ars@soi.sk adr@soi.sk

Tel. +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41;

Slovenská obchodná inšpekcia je súčasne orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou.

9.2 Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má možnosť nájsť bližšie informácie na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

9.3 Náklady spojené s mimo súdnym riešením spotrebiteľských sporov si Zmluvné strany nesú sami, poplatok za návrh na mimosúdne riešenie sa neplatí žiaden (alternatívne riešenie sporov je bezodplatné).

9.4 Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Zmluvy, na účely rokovania o tejto Zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom Pravidiel pre ochranu osobných údajov dostupných na https://bedisimo.sk/obchodne-podmienky

10.2 Predávajúci bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje Kupujúceho uvedené v Objednávke na účely splnenia Zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na jej splnenie, vybavenie prípadných nárokov Kupujúceho z vadné plnenia a ďalej pokiaľ je spracovanie nevyhnutné v súlade s právnymi predpismi (najmä s daňovými predpismi).

10.3 Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia predmetu uzavretej Zmluvy a na využitie pre marketingové účely, najmä pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, SMS, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu uvedenú v záhlaví týchto VOP. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

10.4 Osobné údaje Kupujúceho budú uchovávané v elektronickej podobe v informačnej systéme Predávajúceho alebo v tlačenej podobe na kúpnych zmluvách.

10.5 V prípade, že Kupujúci nebude realizovať odber alebo montáž tovaru osobne, podpisom týchto VOP súhlasí s tým, že potrebné osobné údaje budú Predávajúcim poskytnuté tretím subjektom, ktoré budú tieto služby zabezpečovať.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Všetky záväzkové vzťahy medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na druhej strane sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (tzv. Viedenský dohovor) je výslovne vylúčené.

11.2 Všetky majetkové spory medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na druhej strane vzniknuté zo Zmluvy či v súvislosti s ňou, vrátane iných záväzkových vzťahov budú s konečnou platnosťou rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

11.3 Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého z ustanovení týchto VOP nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP.

11.4 Akékoľvek odchýlky od týchto VOP alebo ich dodatky sú platné, iba ak sú písomne ​​odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami.

11.5 Prílohu č. 1 týchto VOP tvorí vzorový formulár odstúpenie od zmluvy.

11.6 Uzatvorením Zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred jej uzatvorením. Tieto VOP sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: bedisimo.sk.

V Brumovicích dňa 31.12.2020

Neviete si rady s výberom? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás