Spracovanie osobných údajov

VYHLÁSENIE O SPRACOVANIE A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, súvisiacimi normami, a v súlade s princípom transparentnosti a zákonnosti zverejňujeme nasledujúce vyhlásenie:

IDENTIFIKÁCIA SPRÁVCA:

Spoločnosť BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.
vedená na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. B 3642
so sídlom č. p. 410, 691 11 Brumovice, Česká republika

IČ 26259842
(Ďalej len "správca" alebo "Spoločnosť")

ROZSAH SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie konkrétneho účelu spracovania. Pritom postupuje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s povinnosťami správcu.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Správca spracúva osobné údaje vždy pre jasný a zrozumiteľný účel a o účeloch jednotlivých spracovaní vedie záznamy. Medzi účely spracovania patrí u správcu najmä:

 • spracovanie osobných údajov z dôvodov plnenia právnych povinností (plnenie zákonných povinností vrátane povinností podľa zákona o archívnictve),
 • spracovanie osobných údajov pre účel zabezpečenie prevádzky Spoločnosti (osobné údaje zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie a pod.),
 • spracovanie osobných údajov pre účel uzatvorenie či plnenie zmlúv (údaje zákazníkov, dodávateľov atď.),
 • z dôvodov oprávnených záujmov správcu (napr. ochrana bezpečnosti osôb a majetku - kamerový záznam, dokumentácia história firmy, priamy marketing apod.),
 • ochrana práv a právom chránených záujmov správcu,
 • na účely konkrétne uvedené v súhlasu so spracovaním osobných údajov,
 • zaistenie prevádzky firemné škôlky,

PRÁVNE TITULY SPRACOVANIE:

Správca spracováva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi normami, a to na základe nasledujúcich právnych titulov:

 • dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Spracovanie osobitné kategórie osobných údajov je možné realizovať výhradne na základe týchto právnych titulov (resp. Výnimiek pre spracovanie):

 • dotknutá osoba dala výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov pre jeden alebo viac daných účelov, s výnimkou prípadov, kedy právo EÚ alebo členského štátu EÚ stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže byť subjektom údajov zrušený,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkon osobitných práv správcu alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, ak je povolené právom EÚ alebo členského štátu EÚ alebo kolektívne dohodou podľa práva členského štátu EÚ, v ktorom sa stanovujú vhodné záruky týkajúce sa základných práv a záujmov subjektu údajov,
 • spracovanie je nutné pre ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba fyzicky alebo legálne schopný poskytnúť súhlas,
 • spracovanie vykonáva v rámci svojich oprávnených činností as vhodnými zárukami nadácie, združenia alebo iný neziskový subjekt, ktorý sleduje politické, filozofické, náboženské alebo odborové ciele, a za podmienky, že sa spracovanie vzťahuje len na súčasné alebo bývalých členov tohto orgánu alebo osôb, ktoré s ním v pravidelnom kontakte v súvislosti s jeho cieľmi, a že tieto osobné údaje nie sú bez súhlasu dotknutej osoby sprístupňované mimo tento subjekt,
 • spracovanie sa týka osobných údajov zjavne zverejnených subjektom údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo ak súdy, v rámci svojich súdnych právomocí;
 • spracovanie je nevyhnutné z dôvodu závažného verejného záujmu na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, ktoré je primerané sledovanému cieľu, dodržiava podstatu práva na ochranu údajov a poskytuje vhodné a konkrétne záruky na ochranu základných práv a záujmov subjektu údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, pre posúdenie pracovnej schopnosti zamestnanca, lekárske diagnostiky, poskytovanie zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti či liečby alebo riadenie systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom a pri splnení príslušných podmienok a záruk,
 • spracovanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana pred vážnymi cezhraničnými ohrozeniami zdravia alebo zabezpečenie prísnych noriem kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, ktoré stanovujú primerané a osobitné opatrenia na zabezpečenie práv a slobôd dotknutej osoby, najmä služobného tajomstva,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, ktoré je primerané sledovanému cieľu, dodržiava podstatu práva na ochranu údajov a poskytuje vhodné a konkrétne záruky na ochranu základných práv a záujmov subjektu údajov.

ZDROJE ÚDAJOV

Správca získava osobné údaje na spracovanie týmito spôsobmi:

 • priamo od subjektov údajov,
 • z verejne dostupných registrov, evidencií či zoznamov,
 • od zmluvných partnerov.

KATEGÓRIÍ DOTKNUTÝCH OSOB 

 • zamestnanci (vrátane uchádzačov),
 • zákazníci a klienti (vrátane firemné škôlky),
 • iné osoby v zmluvnom vzťahu ku správcovi,
 • fyzické osoby na kamerových záznamoch,
 • dodávatelia služieb.

KATEGÓRIE ÚDAJOV

 • určením a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov a komunikáciu s ním,
 • popisné údaje,
 • osobitné kategórie osobných údajov - tzn. také osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskom vyznaní či filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnu orientáciu fyzické osoby. Za osobitnú kategóriu údajov sú považované aj genetické a biometrické údaje, ktoré sú spracované za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby. Spracovanie tejto kategórie je možné len za splnenia definovaných povinností.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Príjemcom sa rozumie fyzické alebo právnické osoby, orgány verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sa údaje odhalia.

Správca vedie informácie o príjemcoch osobných údajov, pričom vždy rešpektuje účel spracovania aj všetky právne záväzky a zodpovednosti.

PROSTRIEDKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca vykonáva spracovanie osobných údajov vo svojich prevádzkach či pobočkách, a to prostredníctvom zamestnancov alebo iných určených spracovateľov. Spracovanie prebieha v listinnej i elektronickej podobe, a to automatizovaným aj manuálnym spôsobom.

Pri spracovaní osobných údajov správcu vždy dbá na dodržiavanie zákonných požiadaviek, ako aj všeobecných princípov ochrany osobných údajov.

SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Google Analytics

 • Účel: zlepšovanie webu a našich marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: Google Analytics ďalej používajú anonymizovanú IP adresu, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajinu, preferovaný jazyk užívateľa, cookies (viď nižšie).
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
 • Doba spracovania: Dáta sú Google Analytics 3 uložené 50 mesiacov, v Google Analytics 4 sú dáta uložené 14 mesiacov
 • Spracovateľ: Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

Google Optimize

 • Účel: zlepšovanie webu - A/B testovanie a personalizácia
 • Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: rovnaké dáta ako pre Google Analytics
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
 • Doba spracovania: dáta uložené 14 mesiacov
 • Spracovateľ: Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

Hotjar

 • Účel: získavanie analytických dát na zlepšovanie webu
 • Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, anonymizovanú IP adresu, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajinu, preferovaný jazyk užívateľa. Tieto údaje Hotjar ukladá v pseudonymizovanom užívateľskom profile. Hotjar ani my nikdy nepoužívame cookies na identifikáciu konkrétnych osôb alebo na prepojenie dát s konkrétnym užívateľom.
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
 • Doba spracovania: dáta uložené 1 rok
 • Spracovateľ: Hotjar Limited, St Julian Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian STJ 1000, Malta
 • Podmienky spracovania https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Microsoft Clarity

 • Účel: získavanie analytických dát na zlepšovanie webu
 • Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: Clarity zbiera dáta o užívateľskom správaní - klikaní, skrolovaní a interakcii s webom. Pre zber dát o užívateľskom správaní používa cookies, zaznamenáva ďalej anonymizovanú IP adresu, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajinu, preferovaný jazyk užívateľa. Tieto údaje Clarity ukladá v pseudonymizovanom užívateľskom profile. Clarity nikdy nie je využité na identifikáciu konkrétnych osôb alebo na prepojenie dát s konkrétnym užívateľom.
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
 • Doba spracovania: dáta uložené 3 mesiace
 • Spracovateľ: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 Spoločnosť Microsoft dodržiava zásady, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody Privacy Shield o ochrane súkromia medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA, ale dohoda o ochrane súkromia Privacy Shield medzi EÚ a USA.
 • Podmienky spracovania https://privacy.microsoft.com/sk-SK/privacystatement

Google Ads

 • Účel: remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových a analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, IP adresu, typ prehliadača, jazyk prehliadača a dátum a čas požiadaviek. Nastavenie remarketingu je možné upraviť na stránke nastavenia personalizácie reklám. Bez súhlasu sa kód spúšťa bez cookies a ďalších technológií – iba ako počítadlo konverzií.
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: dáta uložené 18 mesiacov
 • Spracovateľ: Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

Sklik

 • Účel: remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových a analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies prvých strán, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov. Nastavenie reklám je možné zmeniť na stránke "personalizovaná reklama".
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: nepodarilo sa nám dohľadať
 • Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmienky spracovania https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Facebook Pixel

 • Účel: remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení užívateľa, jazyk prehliadača a dátum a čas požiadaviek. Zobrazovanie personalizovaných reklám je možné upraviť alebo vypnúť na stránke nastavenia personalizácie reklám.
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: dáta uložené 6 mesiacov
 • Spracovateľ: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko
 • Podmienky spracovania https://sk-sk.facebook.com/about/privacy

LinkedIN Insights

 • Účel: remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, IP adresu, informácie o prehliadači a zariadení, udalosti na stránke a ich čas
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: dáta sú mazané po 180 dňoch
 • Spracovateľ: LinkedIn Corporation, ATTN: Copyright Agent, Legal Department, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
 • Podmienky spracovania https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zbozi.cz vyhodnotenie kampaní

 • Účel: zisk údajov na vyhodnotenie kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení užívateľa, jazyk prehliadača a dátum a čas požiadaviek, obsah objednávok
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: dáta uložené po nevyhnutne potrebný čas
 • Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmienky spracovania: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Zbozi.cz recenzie

 • Účel: zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka
 • Právny základ: súhlas so zaslaním dotazníka
 • Spracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: žiadne
 • Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmienky spracovania: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Exponea

 • Účel: zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka
 • Právny základ: súhlas so zaslaním dotazníka
 • Spracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: žiadne
 • Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmienky spracovania: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Heureka.sk vyhodnotenie kampaní

 • Účel: zisk údajov na vyhodnotenie kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení užívateľa, jazyk prehliadača a dátum a čas požiadaviek, obsah objednávok
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, marketingové
 • Doba spracovania: 6 mesiacov
 • Spracovateľ: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
 • Podmienky spracovania: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromí

Heureka.sk recenzie

 • Účel: zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka v programe Overené zákazníkmi
 • Právny základ: súhlas so zaslaním dotazníka
 • Spracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: žiadne
 • Doba spracovania: nepodarilo sa nám dohľadať
 • Spracovateľ: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
 • Podmienky spracovania: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromí

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Správca zabezpečuje organizačne a technicky ochranu osobných údajov, a to tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom či k neoprávnenému spracovaniu alebo zneužitiu.

Ochrana osobných údajov je tiež neoddeliteľnou súčasťou Bezpečnostnej politiky Spoločnosti.

DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracúva osobné údaje vždy len po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu spracovania a v súlade so všetkými povinnosti podľa zákonných noriem.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Práva dotknutej osoby sú pre správcov dôležitým prvkom ochrany osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo byť informovaný o spracovaní jeho osobných údajov, a to na základe žiadosti v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, najmä potom vo vzťahu k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcu alebo kategórie príjemcov,
 • doba spracovania ev. uloženie osobných údajov,
 • dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
 • skutočnosť, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

Ďalej má subjekt nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu, resp. doplnenie osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovanie,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať,
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovanie.

Ak sa subjekt domnieva, že správca vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s jeho právami či zákonom, môže ďalej:

 • požiadať správcu o vysvetlenie,
 • požadovať odstránenie protiprávneho stavu,
 • obrátiť sa na príslušný dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (uoou.cz).

POUČENIE

Všetky informácie, oznámení a úkony podľa GDPR sa poskytujú a robí bezplatne.

Iba v prípade, keď sú žiadosti podané subjektom údajov zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä pretože sa opakujú, môže správca buď uložiť primeraný poplatok, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

S otázky či žiadosťami na uplatnenie práv dotknutej osoby je možné sa obrátiť písomne na adresu sídla Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail gdpr@blanar.cz či dátovú schránkou.

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.

Neviete si rady s výberom? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás