Záruka a reklamácie

Naša firma zabezpečuje záručný aj pozáručný servis.

 • Kupujúci oznámi vadu Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Kupujúci je povinný reklamovanú vady tovaru podrobne popísať.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu poštou alebo e-mailom, a to zaslaním na kontaktné adresy uvedené v bode 1.4  týchto VOP. Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť reklamovaný tovar. Pri reklamácii tovaru Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry, zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky, príp. záručným listom, pokiaľ bol k tovaru Predávajúcim vystavený. Ak nie je Kupujúci  schopný uvedené doklady predložiť, je povinný uzavretie Zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.
 • Reklamovaný tovar nemožno Predávajúcemu zaslať na dobierku - k takej reklamácii nie je Predávajúci povinný prihliadať.
 • Kupujúci by mal zakúpený tovar reklamovať v nezmontovanom stave.
 • Nábytok ponúkaný Predajcom na E-shope je určený iba pre domáce využitie. Tovar je možné využiť do komerčných priestorov, prípadne do záťažových priestorov, ale Kupujúci v takomto prípade berie na vedomie, že prípadné reklamácie nemusia byť uznané z dôvodu, že tovar bolo využívaný v komerčných alebo záťažových priestoroch.
 • Ak nemá tovar dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti podľa bodu 6.2 týchto VOP, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu takejto vadnej časti tovaru.  Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu časti tovaru má Kupujúci aj v prípade odstrániteľných vád, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vád po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Kupujúci od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho časti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho časť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo ak by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 • Pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa v prípade vadného plnenia považujú za osobitne dojednané nasledovné podmienky:
  • výskyt opraviteľnej vady či opraviteľných vád sa považuje vždy za nepodstatné porušenie Zmluvy nie za porušenie podstatné,
  • pri nepodstatnom porušení Zmluvy má Kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby Predávajúceho, a
  • pri podstatnom porušení zmluvy má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Predávajúci rozhodne o reklamácii do 3 pracovných dní a v zložitejších prípadoch nevyhnutnej, primeranej dobe na posúdenie reklamácie počítanej od odovzdania tovaru Kupujúcim, prípadne od poskytnutia súčinnosti pri kontrole tovaru, ak tovar zostáva u Kupujúceho a nie je odovzdávaný Predávajúcemu. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že Kupujúcim nie je spotrebiteľ, reklamačná doba je 60 dní od odovzdania tovaru; ostatné ustanovenia platia primerane.
 • Predávajúci upovedomí o výsledku reklamácie Kupujúceho písomne, elektronickou komunikáciou alebo telefonicky, podľa dohody s Kupujúcim. Spoločne s upovedomením o výsledku reklamácie Predávajúci vyzve Kupujúceho k vyzdvihnutiu tovaru v určenej lehote. Pokiaľ si Kupujúci po márnom uplynutí lehoty nevyzdvihne tovar u Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru.
 • Do celkovej doby zákonnej zodpovednosti Predávajúceho za vady alebo záručnej doby sa nezapočítava časový úsek od uplatnenia reklamácie až do okamihu upovedomenia o jej vybavení. Reklamačná lehota začína plynúť nasledujúci kalendárny deň od prijatia všetkých podkladov od Kupujúceho potrebných pre vybavenie reklamácie; ak potrebné podklady nebudú predložené, lehota na vybavenie reklamácie neplynie.

KUPUJÚCI, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM

 • V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 OZ, neuplatnia sa body 7.2, 7.6, článok 6 a článok 8 týchto VOP.
 • Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 OZ, je odchylne od bodu 7.12 poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke 12 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
 • Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov.

Detailné informácie týkajúce sa reklamácii nájdete v našich obchodných podmienkach.

Neviete si rady s výberom? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás